Mgr. Monika Vortelová

Monika vystudovala magisterské studium v oblasti Výtvarně edukativních studií na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Její zájem o vizuální kulturu a spolupráci s lidmi vede její kroky cestou edukace
a zprostředkování umění, ve kterých spolupracuje s rozmanitou věkovou skupinou od čtyřletých dětí po dospělé.

Absolvovala Střední umělecko-průmyslovou školu v Jablonci nad Nisou. Bakalářský titul získala v oboru Designu skla a šperku na Technické univerzitě v Liberci. Toto tvůrčí období vyvrcholilo několika společnými výstavami, mimo jiné v Jablonci nad Nisou, Olomouci, Wroclavi a Praze. Toto tvůrčí období provází práce se sklem a šperkem, které se vyznačují jednoduchými liniemi a zkoumáním hranic daného média. Dnes se její tvorba, i když jen sporadická, ubírá cestou digitální fotografie, minimalismu a konceptu.

V současné době se realizuje jako pedagog na Základní umělecké škole v Mnichově Hradišti a na ZŠ v Mladé Boleslavi. Uskutečňuje galerijní animace v Praze např. pro galerii U Kunštátů nebo v Muzeu Montanelli. Rovněž měla možnost spolupracovat s Černým divadlem Jiřího Srnce. Vedle práce s galeriemi spolupracovala na projektech Artfestu nebo projektu Integra Jam.

Dnes se cítí být zejména edukátorem s cílem zprostředkovat lidem vizuální kulturu. Cílem její práce je zážitek, individuálně vnímaný, prožívaný a zapamatovatelný životní obsah, který by lidem oživil jejich všední každodennost a ovlivnil tak jejich další vnímání světa.[1]


[1]Jak chápe pojmy zážitek, oživení a každodennost Jan Slavík ve své knize - SLAVÍK, J. Umění zážitku, zážitek umění. 1. díl. Praha: PF UK, 2001. ISBN 978-80-7290-498-3.