Komentované prohlídky

Komentované prohlídky k vlastním výstavním projektům anyArt:
Prohlídku primárně zajišťuje kurátorka výstavy. Také je možná autorská prohlídka
s umělcem, která ovšem závisí na časových možnostech samotného autora. Cílem komentované prohlídky výstavního projektu je blíže seznámit návštěvníky s autorem 
a samotnými uměleckými díly. 

Komentovaná prohlídka v rámci externí spolupráce:
Realizace komentované prohlídky na základě objednávky galerie či muzea v jejich vlastní expozici. 

Galerijní animace / Divadelní workshop

Galerijní animace / divadelní workshopy jsou kreativní programy navazující na výstavy výtvarného umění či divadelní představení. Jednotlivé výstavy i divadelní představení mají různá specifika a můžou nabízet různé možnosti nevšedního vzdělávání. Každý doprovodný program je orientován na konkrétní cílovou skupinu podle věku či jiných specifických potřeb.

Nabízíme doprovodné programy pro mateřské školky, základní školy I.stupně, základní školy II.stupně, střední školy a pro dospělé.

Podstata galerijní animace

Obsáhlá oblast galerijní pedagogiky v sobě skrývá rozmanité formy aktivizujících programů, specializujících se na specifické sociální skupiny. Téměř všechny činnosti se orientují na autentičnost a zážitek, s cílem rozvíjet vizuální gramotnost. Galerijní pedagogika je součástí problematiky zprostředkování umění a vizuální kultury. Je poměrně mladou vědní disciplínou skrývající v sobě výrazný interdisciplinární a multikulturní charakter. Pro žáky se cesta poznání stává cílem poznání. Je důležité, aby se žáci naučili nad dílem nově přemýšlet, vnímat jej.

Galerijní animace jsou oživující aktivity, při nichž je dílo kladeno do nových kontextů. Umění je zprostředkováno prostřednictvím zážitku, tvořivé činnosti a diskuse.  Návštěvníci skrze vlastní prožitek dospějí k vlastnímu uměleckému projevu. Tvůrčí akt během
galerijní animace svým principem, vyjadřujícím prostředkem nebo obsahem navazuje na animované dílo. Jak uvedl Radek Horáček ve své knize Galerijní animace a zprostředkování umění: „Animace je proces kontaktu s výtvarným dílem, který účastníky vede prostřednictvím zážitku k možnostem bohatšího poznání a k získávání nových zkušeností.“ 

1. Proč vytvářet galerijní animace
Galerijní animace jsou jednou z možností, jak zprostředkovat žákovi umělecké dílo  a přiblížit mu myšlení autora prostřednictvím jejich tvořivé činnosti. Samotný pojem „animace“ by se dal přeložit jako oživující, tedy činnost oživující galerijní dílo. Během animace
dochází k tvořivé činnosti, která klade umělecké dílo do nových kontextů.

Ve své knize Galerijní animace a zprostředkování umění, definuje galerijní animaci Radek Horáček jako: „ …oživující činnosti, při nichž návštěvníci pomocí různých materiálů či předmětů vytvářejí dílčí výtvarné etudy, které svým principem, technologií nebo obsahovým zaměřením navazují na sledované výtvarné dílo.“ (Horáček 1998, s. 71)[1]

Prostřednictvím animace otevíráme cestu dalším lidem do galerijního prostředí. Ukazujeme jim svět galerií a umění vůbec. Galerijní animace považujeme za jednu z možností, jak si „vychovat“ nové návštěvníky se zájmem o umění.

2. Jak galerijní animace probíhá
Délka jedné galerijní animace trvá cca 1,5 – 2 hod. Nejvhodnější jsou pro práci menší skupinky, cca 10 – 15 žáků. V případě příchodu větší skupiny žáků, je možné tuto skupinu rozdělit na pracovní skupiny, jejichž činnost se různí a v závěru animace se prolne při společné diskusi.

Galerijní animace si pro své účely volí téma – pojem, kterým propojuje dílo umělce. Prostřednictvím různých vyjadřovacích prostředků a postupů se toto téma přibližuje žákům.

Animaci bychom si mohli rozfázovat do několika bodů, které by měla obsahovat každá animace. Těmi jsou:

  • · Seznámení žáků s galerijním prostředím jako s institucí, poučení o chování v galerii.
  • · Prohlédnutí výstavy, seznámení s autorem.
  • · Aktivní práce s originálem díla (hledání detailů, prvků, významů, psaní poznámek).
  • · Tvořivá činnost žáků, při níž dochází k propojení myšlenky umělce s myšlením žáka skrze jemu blízké věci.
  • · Diskuse, zhodnocení animace, interpretační skok[2].
  • · Práce s pracovními listy pomáhá utříbit poznatky.

[1] HORÁČEK, R.:
Galerijní animace a zprostředkování umění.
Brno: CERM, 1998. 142 s. ISBN 80-7204-084-7.

[2]
„Interpretační skok“ – porovnání díla s jinými autory - nejlépe
současnými, vysvětlení díla prostřednictvím tvorby jiných autorů.